Zásady ochrany osobných údajov a cookies

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov Rikša Káva, Ján Kessel – CHIROCEL, Allendeho 2767/34, 05951, Poprad-Matejovce, IČO: 43867979, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade. Číslo živnostenského registra: 740-22414 (ďalej len „spoločnosť“), v súvislosti s využívaním e-shopu spoločnosti.

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti . Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti.
 2. Spoločnosť má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním nášho e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje, IP adresa, údaje o vyhľadávaní na internete, história objednávok, lokalizácia, údaj o koncovom zariadení, údaje o sociálnych médiách.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
 • plnenie zmluvy, ktorú uzavrela spoločnosť s jej zákazníkom,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť z právnych predpisov (napr. reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť na základe:

 1. súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 1. realizácie zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 1. osobitných predpisov (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. oprávneného záujmu prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje jej zákazníkov dobu určitú.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 1. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť jeho osobné údaje na tieto účely po dobu 7 rokov alebo až do odvolania súhlasu.
 1. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 1. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov spoločnosti

 1. Zákazníci spoločnosti majú nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme emailu zaslaného na emailovú adresu info.riksakava@gmail.com. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť prestane do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu spracovávať jeho osobné údaje.
 1. V prípade, že zákazníci spoločnosti majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 1. Spoločnosť spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok spoločnosti sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé stavové dáta, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 1. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 1. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti.
 1. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť na používanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 1. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 1. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť elektronicky na emailovú adresu: info.riksakava@gmail.com
 1. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.